ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1410 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582009 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุกัญญา ต้นชุ้ย

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 45 นางสาวสุกัญญา ต้นชุ้ย

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 46 บุญช่วย ต้นซุ้ย

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 45 นางสาวสุกัญญา ต้นชุ้ย

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 46 บุญช่วย ต้นซุ้ย