ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1238 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113572040 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเนตรนภา พิมพาพร

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre