ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1337 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113572031 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรัตนาภรณ์ เรียบทวี

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre