ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1268 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113572029 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเปรมฤดี สมัครการไถ

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 39 นางสาวเปรมฤดี สมัครการไถ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 40 นางสาวจีราพร ลิลา

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 39 นางสาวเปรมฤดี สมัครการไถ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 40 นางสาวจีราพร ลิลา