ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1163 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113572023 ชื่อ - นามสกุล นางสาวฐิตาพร วงษ์คล้าย

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre