ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1283 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113572019 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรพิมล แนบเนียน

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre