ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1275 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113572006 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพนิดา พึ่งเถื่อน

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre