ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1295 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113572001 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพิจิตรา เพ็งหมื่นราช

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre