ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1093 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113552030 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกนกนิภา บุตรศรี

สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre