ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1340 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113552024 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุ่งนภา กุลชา

สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre