ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1173 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113552023 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐจรีย์ ทองคุ้ม

สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre