ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1194 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113552003 ชื่อ - นามสกุล นางสาวทิพวรรณ จาบทอง

สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre