ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1219 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113542019 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนฤมล บัวบุญ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre