ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1342 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113542018 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุ่งฤดี ดวงสว่าง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre