ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1254 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113542001 ชื่อ - นามสกุล นายประเสริฐ ชัยฤทธิ์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre