ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1115 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113532054 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเกสรา สุขประเสริฐ

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre