ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1170 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113532029 ชื่อ - นามสกุล นายณรงค์ศักดิ์ จวนตรง

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 28 นายณรงค์ศักดิ์ จวนตรง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 27 นาย จิรกิตติ์ บุญมาก

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 28 นายณรงค์ศักดิ์ จวนตรง