ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 941 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112832038 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรวิวรรณ คงเพ็ชร์ศักดิ์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre