ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 787 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112832012 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐณิชา จึงเจริญพานิชย์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre