ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 690 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112832005 ชื่อ - นามสกุล นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 11 นางสาวดารารัตน์ ศรีเมือง

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 12 นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 11 นางสาวดารารัตน์ ศรีเมือง

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 12 นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ