ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2413 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112802129 ชื่อ - นามสกุล นายฐิติพงษ์ เจริญทวิโรจน์กุล

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre