ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2403 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112802111 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิราภา แก้วมหาวงษ์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre