ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2473 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112802062 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอินทุอร เกินวงค์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 8 นางสาวอินทุอร เกินวงค์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 7 นางสาววรรณวิมล บุญราศรี

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 8 นางสาวอินทุอร เกินวงค์