ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2399 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112802023 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกุลณัฐฐา ขำขาวสิริโรจน์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre