ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2177 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112772011 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนภาพร มะโนน้อม

สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre