ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2311 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762173 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิริพร ชัยบรรดิฐ

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre