ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2365 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762149 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอมรรัตน์ นพกาศ

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre