ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2332 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762147 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุดารัตน์ อ่อนหลำ

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 4 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนหลำ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 3 นางสาวชไมพร โพธิอยู่

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 4 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนหลำ