ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2162 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762143 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เขียว

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre