ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2144 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762119 ชื่อ - นามสกุล นายธนชิต มั่นศักดิ์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 45 นายธนชิต มั่นศักดิ์

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 46 นายธวัชชัย สร้อยประดิษฐ์

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 47 นางสาวณัฏฐณิชา ยอดเกิด

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 48 นางสาวอารยา ผลวิรัตน์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 45 นายธนชิต มั่นศักดิ์

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 46 นายธวัชชัย สร้อยประดิษฐ์