ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2146 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762108 ชื่อ - นามสกุล นายธนพล หวานแช่ม

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 43 นายธนพล หวานแช่ม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 43 นายธนพล หวานแช่ม

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 44 นายอดิศร ม่วงเดช