ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2285 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762097 ชื่อ - นามสกุล นางสาววาสนา จันตรี

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 41 นางสาววาสนา จันตรี

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 42 นส.อารีรัตน์ แก้วบัวดี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 41 นางสาววาสนา จันตรี

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 42 นส.อารีรัตน์ แก้วบัวดี