ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2120 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762093 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐกานต์ ดิษฐ์บุรี

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre