ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2175 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762072 ชื่อ - นามสกุล นายนพพล สุ่มน้อย

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 30 นายนพพล สุ่มน้อย

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 29 นายวิทวัส ไม้สนธิ์

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 30 นายนพพล สุ่มน้อย