ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2348 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762068 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุวภาพ บุญญาประสิทธิ์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 39 นายณัฐกมล พรมโชติ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 40 นางสาวสุวภาพ บุญญาประสิทธิ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 39 นายณัฐกมล พรมโชติ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 40 นางสาวสุวภาพ บุญญาประสิทธิ์