ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2344 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112762005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภารัตน์ เชื้อนิล

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre