ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2130 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112752153 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณิชกานต์ ยอดเกิด

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre