ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2343 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112752123 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่มจิตร

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre