ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2373 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112752116 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอัญชลี ดีแจ่ม

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre