ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2173 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112752073 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนงลักษณ์ น้อยจัน

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 31 นางสาวนงลักษณ์ น้อยจัน

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 32 นางาสาวจิราภรณ์ น้อยจัน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 31 นางสาวนงลักษณ์ น้อยจัน

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 32 นางาสาวจิราภรณ์ น้อยจัน