ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2334 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112752043 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุนิฉาย ฆ้องอินตะ

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre