ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2233 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112752015 ชื่อ - นามสกุล นายพิเชษฐ์ รอดปั้น

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 33 นายพิเชษฐ์ รอดปั้น

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 34 นายวิศรุต บุญกัณหา

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 33 นายพิเชษฐ์ รอดปั้น

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 34 นายวิศรุต บุญกัณหา