ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2056 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112752013 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกนกภรณ์ จันทร์สว่าง

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre