ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2308 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742134 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศศิลักษณ์ เถลิงศรี

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre