ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2126 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742119 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐยา สมัครสิกิจ

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 27 นางสาวณัฐยา สมัครสิกิจ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 27 นางสาวณัฐยา สมัครสิกิจ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 28 นางสาวกิ่งกมล ปลื้มสุข