ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2237 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742117 ชื่อ - นามสกุล นายไพโรจน์ เทียมจันทร์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 23 นายไพโรจน์ เทียมจันทร์

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 24 นายนิติศาสตร์ วงษ์จันทร์

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 25 นางเสาวณีย์ มโนน้อม

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 26 นางสาวศศิประภา ชำนาญ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 23 นายไพโรจน์ เทียมจันทร์

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 24 นายนิติศาสตร์ วงษ์จันทร์