ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2338 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742111 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุพรรณรัตน์ ก้อยผ่านกิจ

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre