ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2292 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742097 ชื่อ - นามสกุล นายวิวัฒน์ คงเกิด

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 17 นายประเวถ รอดย่อย

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 18 นายวิวัฒน์ คงเกิด

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 19 นางสาวพรชนก มั่นคง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 17 นายประเวถ รอดย่อย

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 18 นายวิวัฒน์ คงเกิด