ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2261 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742079 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุ่งอารีย์ แพ่งพันธ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre