ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2073 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742067 ชื่อ - นามสกุล นายเกรียงเดช อุ้ยเอี่ยม

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre